REGULAMIN KONKURSu

REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Organizatorem konkursu prowadzonego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zwanego dalej „Konkursem” jest Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska, www.mercatormedical.eu, zwana dalej „Organizatorem”.

 

2.      Nagrody to kody rabatowe o wartości 40 zł w liczbie 10 sztuk do wykorzystania w sklepie internetowym Mercator Medical S.A. pod adresem: www.emercator.com.

 

3.      Konkurs trwa od dnia 09 września 2021 r. do dnia 25 września 2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu.

 

4.      Zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu nowej rękawicy , której brakuje w ofercie Organizatora.

 

5.      Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy umieścić w ankiecie „Badanie satysfakcji klienta – eMercator” opublikowanej pod adresem: https://ankietaemercator.webankieta.pl/, zwanej dalej „Ankietą”, w pytaniu nr 15, wcześniej uzupełniając całą Ankietę. Puste Ankiety z wypełnionym tylko pytaniem nr 15 lub Ankiety wypełnione tylko częściowo nie będą brane pod uwagę.

 

§ 2.

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.      Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być każda osoba fizyczna, która:

a)      wypełniła w całości Ankietę;

b)      odpowiedziała na pytanie konkursowe nr 15 w Ankiecie;

c)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.      Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a)  zapoznanie z Regulaminem Konkursu opublikowanym pod adresem: https://emercator.com/regulamin_konkursu_ankieta ;

b)  spełnienie warunków podanych w ust. 1 powyżej;

c)   wypełnienie Ankiety.

 

 

§ 3.

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 

1.      W ramach konkursu zostaną przyznane 10 kodów rabatowych w wysokości 40 zł do wykorzystania w sklepie eMercator.com.

2.      Laureatów i wyróżnionych w konkursie wybierze kapituła powołana przez Organizatora. Kapituła wybierze najciekawsze uzasadnienia przesłane przez Uczestników.

 

3.      Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu  i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

4.      Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu  3 (trzech) dni od zakończenia, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

 

5.      Przekazanie nagród nastąpi drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu konkursowym.

 

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1.      Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: adresu poczty elektronicznej oraz wyrażenie zgody na kontakt marketingowy.

 

2.      Administratorem danych osobowych, w zakresie przekazanym w przesłanej Ankiecie jest MERCATOR MEDICAL S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków (dalej jako: „Administrator”).

 

3.      Z Administratorem można skontaktować się bezpośrednio pod adresem [email protected], bądź listownie, pisząc na podany wyżej adres lub telefonicznie pod numerem: +48 665 910 087

 

4.      Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

5.      Podstawą prawną przetwarzania podanych danych jest zgoda Uczestnika na ich przetwarzanie wyrażona poprzez wypełnienie Ankiety i podanie adresu e-mail.

 

6.      Administrator przekazywać będzie dane osobowe wyłącznie osobom wyraźnie upoważnionym do ich przetwarzania w imieniu Administratora, tj. w szczególności pracownikom i współpracownikom Administratora oraz dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług i systemów IT). Wskazane wyżej podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

7.      Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

a)      prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b)      prawo dostępu do własnych danych osobowych,

c)      prawo żądania sprostowania danych osobowych,

d)      prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e)      prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

g)      prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora własnych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

 

8.      Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w ust. 3 powyżej.

 

9.      Z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Uczestnika – można skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody.

 

10.  Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przetworzenia danych z Ankiety, rozstrzygnięcia Konkursu i przesłania nagrody, jednak przez okres nie dłuższy niż 1 rok, po czym zostaną usunięte.

 

§ 5.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
I DO PROJEKTU RACJONALIZATORSKIEGO

 

1.      Jeżeli w wyniku niniejszego Konkursu powstanie utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062, ze zm.), Uczestnik przeniesie na Organizatora nieodpłatnie wszelkie autorskie prawa majątkowe do powstałego utworu na następujących polach eksploatacji:

1)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3)      w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

2.      Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą przyznania Uczestnikowi nagrody.

 

3.      Uczestnik oświadcza, iż zobowiązuje się względem Organizatora, jego licencjobiorców bądź następców prawnych do niewykonywania przysługującego mu osobistego prawa autorskiego do nienaruszalności treści i formy utworu, w sposób ograniczający, bądź uniemożliwiający wyżej wymienionym podmiotom wykonywanie nabytych praw.

 

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.emercator.com.